Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van IJswijnen.nl, versie – 1 april 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en overige services van zowel IJswijnen.nl als I4wines. Hierna genoemd Ondernemer.

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van IJswijnen.nl gebruikt worden.

Artikel 1 – Definities en Ondernemer
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Ondernemer.
De identiteit van de Ondernemer:
IJswijnen/ IJswijnen.nl/ I4wines/Dessertwijn.nl
E-mailadres: info@ijswijnen.nl
KvK-nummer: 50577220
BTW-nummer: NL002177628B77

Adressen:
Hoekendaal 12, 5761CK Bakel
Veilingweg 61, 3981PB, Bunnik

1.2 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.3 Bestelprocedure/bestelling: de procedure, die interactief doorloopt op de webshop/website, om wijnen in de ruimste zin van het woord en wijntoebehoren geleverd te krijgen, ongeacht of deze levering omniet of anders dan omniet geschiedt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
2.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Indien u als klant naar uw algemene voorwaarden verwijst, dan zijn die voorwaarden uitdrukkelijk niet van toepassing.
2.4 Door het gebruik van de webshop van de Ondernemer en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt u als klant deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
2.5 De Ondernemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor deze voorwaarden aan te passen. De Ondernemer behoudt zich tevens het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan de wettelijke normen van Nederland.
2.6 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
2.7 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en U.

Artikel 3. Leeftijd, Veiligheid en Volledigheid

3.1. Leeftijd
Indien u gebruik maakt van en/of een bestelling doet in de webshop van de Ondernemer, kunt u een gebruikersnaam en een wachtwoord aanmaken waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de webshop. Deze gegevens zijn persoonlijk en uitsluitend voor uw eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan voor uzelf. U dient vertrouwelijk om te gaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord.
Alleen als u ouder bent dan 18 jaar kunt u zich voor de webshop inschrijven en bestellingen plaatsen via de website van de Ondernemer. Indien producten worden bezorgd, zal de bezorger om een legitimatie vragen. Geldige legitimatiebewijzen zijn een nationaal paspoort, Europese identiteitskaart en een rijbewijs. Andere legitimatiebewijzen worden niet geaccepteerd. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is de bezorger genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen. In dit geval zullen de kosten van annulering, van 15,00 euro vermeerderd met de verzendkosten bij de Cliënt in rekening worden gebracht.
3.2 Veiligheid
De Ondernemer doet zijn best om zoveel mogelijk te waarborgen dat de websites virusvrij zijn, maar kan dat niet garanderen. De Ondernemer kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan bestanden, software, hardware of de gevolgschade in de ruimste zin van het woord.
De webshop bevatten links naar websites van derden. Deze websites worden met zorg geselecteerd. De Ondernemer kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.
3.3 Volledigheid
Hoewel de Ondernemer de webshop met de grootste zorgvuldigheid tot stand heeft gebracht en onderhoudt, kan het desondanks voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, alcoholpercentage, etc.) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. 

Artikel 4. Privacy Statement
4.1 Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u via de webshop van de Ondernemer door u worden verstrekt, om bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, wordt vastgelegd in een bestand dat door de Ondernemer vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving zal worden behandeld.
Uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarden aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om de bestelling van u uit te voeren, of op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar het oordeel van de Ondernemer in het belang is van de Cliënt.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Eigendomsrecht webshop
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webshop, programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij de Ondernemer. Het is mede daarom niet toegestaan om zonder toestemming de op de webshop vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.
5.2 Eigendomsrecht toegestuurde informatie
Als u ons een bericht, beeldmateriaal, foto’s of andere informatie stuurt, geeft dit de Ondernemer het recht dat (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan de verschuldigd is. Eventuele klachten en dergelijke vallen hier niet onder.

Artikel 6. Levering en uitvoering
6.1 Zorgvuldigheid
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
6.2 Leveringsadres
Leveringen vinden plaats op het door u tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
6.3 Leveringstermijn
Met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één week nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geen enkel geval heeft u recht op schadevergoeding. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, dan kan in geen enkel geval de Ondernemer hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
6.4 In geval u zich bezeert, verwond, of erger, door gebruik ziek wordt of anderszins nadeel ondervindt welke verband houden met uw bestelling, met de wijn, met de verpakking, etc., dan kan de Ondernemer op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
6.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Ondernemer. Na overhandiging van de bezorger dient u de bestelling terstond te controleren. Vanaf het moment dat u de bestelling heeft ontvangen berust al het mogelijke risico (beschadiging, vermissing, houdbaarheid, conditie, enz.) bij u.
6.6 In geval van overmacht is de Ondernemer niet gehouden haar verplichtingen jegens u na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de u geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, ernstige ziekte, of niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

  Artikel 7 Retourneren
  7.1 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de goederen zonder opgave van redenen te retourneren gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
  7.2 Indien u de producten retour wenst te sturen, dan zult u tijdens deze termijn zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en deze niet openen. Indien u van uw retournerenrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U bent verantwoordelijk voor het goed verpakken van de producten. Indien tijdens het retourneren de producten beschadigd of kapotgaan, dan bent u voor de schade verantwoordelijk.
  7.3 De retourzending van u aan de Ondernemer is (tot het moment dat uw zending door ons is ontvangen) voor uw eigen risico en voor uw eigen kosten.
  7.4 De Ondernemer zal bij ontvangst controleren of de producten en de verpakking in originele staat zijn. Indien dat het geval is, ontvangt u het oorspronkelijke bedrag retour inclusief initiële verzendkosten.
  7.5 Indien de producten niet in de originele staat zijn, zullen deze niet door de Ondernemer worden geaccepteerd en zal er geen restitutie plaatsvinden.

   Artikel 8 Betaling
   8.1 U verricht in één keer de betaling van de goederen voorafgaand aan de levering. Pas op het moment van ontvangst van de betaling van u gaat de leveringstermijn van de Ondernemer in.
   8.2 U bent zelfverantwoordelijk voor het overmaken van het bedrag wat met de bestelling gemoeid is. Indien het bedrag om welke redenen dan ook niet ontvangen is door de Ondernemer, dan dient uzelf te reclameren bij de instelling waar de Cliënt de overboeking heeft uitgevoerd. De Ondernemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het niet ontvangen van uw betaling. De Ondernemer kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van dit bedrag.
   8.3 Mocht om welke redenen dan ook u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen komen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van u. In ieder geval bent u in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
   8.4 Indien de Ondernemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

    Artikel 9 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
    9.1 Indien de Ondernemer bepaalde zaken ter beschikking heeft gesteld aan u, waarbij de Ondernemer vooraf heeft aangegeven dat deze goederen/zaken geretourneerd moeten worden, ben u gehouden het aldus geleverde uiterlijk binnen 5 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
    9.2 Indien u, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 9.1. genoemde verplichting, dan heeft de Ondernemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op u te verhalen. Hieronder valt ook de gevolg schade, waaronder vergoedingen aan andere cliënten van de Ondernemer die schade hebben geleden van het niet kunnen beschikken van de goederen/zaken die u nog in beheer heeft.

     Artikel 10 Intellectuele eigendom en auteursrechten
     10.1 Het is u niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen die eigendom zijn van de Ondernemer, maar tijdelijk in beheer/gehuurd zijn door de Cliënt, tenzij dit vooraf nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
     10.2 Alle door de Ondernemer eventueel verstrekte stukken, zoals catalogi, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Ondernemer te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming door u te worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

      Artikel 11 Aansprakelijkheid
      11.1 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van of door uzelf. In dat geval bent u volledig zelf aansprakelijk. De ondernemer kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

       Artikel 12 Toepasselijk recht
       12.1 Op elke overeenkomst tussen u en de Ondernemer is het Nederlands recht van toepassing. In geen enkel geval kan een ander recht van toepassing zijn, ook als dat wet- en regelgeving is in Nederland of een ander land. Deze Algemene voorwaarden zijn en blijven in het Nederlands en mogen niet vertaald worden naar een andere taal.
       12.2 Indien er in deze algemene voorwaarden een (juridische)fout staat, dan is dat artikel niet ongeldig, maar geldt de strekking van het artikel/algemene voorwaarden die de Ondernemer daarmee aanvankelijk mee heeft bedoeld.

        Geniet maar drink met mate. Geen alcohol gebruik onder de 18. Kijk ook eens op www.genietmaardrinkmetmate.nl